Emdr Level 2 Training

TRAJNIM EMDR NIVELI 2

“ Niveli 2 EMDR” eshte nje TRAJNIM SPECIALIZUES në te cilin:

Plotësohen trajnimet  e filluara në Nivelin I, duke konsoliduar mësimin dhe duke zgjeruar gamën e aplikimeve klinike të EMDR.Pjesëmarrësit mund të thellojnë aplikimin e EMDR me burimet e pacientit, me çrregullime serioze dhe komplekse si Çrregullimi i Personalitetit Borderline, varësitë, çrregullimet e të ngrënit dhe çrregullimet që lidhen me traumatizimin kronik. 

Pjesëmarrësve të seminarit u jepet një certifikatë që autorizon aplikimin e saj në praktikën klinike dhe kërkimore.Kjo Çertifikatë leshohet nga EMDR EUROPE.

Shoqata EMDR Shqipëria ka lidhur marrëveshje me shumë institucione, shoqata profesionale,
universitete dhe administrata publike, ku janë të garantuara standardet e cilësisë së trajnimit. Në këtë mënyrë Shoqata mbron terapistët e trajnuar në EMDR në kurse zyrtare dhe të njohura dhe në të njëjtën kohë mbron pacientët.  

Është e rëndësishme të bëhet trajnimi EMDR me trajnerë të certifikuar nga Shoqata EMDR Europe dhe Instituti Francine Shapiro (SHBA).

PROGRAMI

Dita e parë

09.00 – 10.00      Qasja terapeutike EMDR

10.00 – 10.45      EMDR në praktikën klinike

10:45-11:00         Coffee Break

11.00- 13.00      Konsolidimi i 8 fazave të protokollit standard EMDR

13:00-14:00        Pushim dreke 

14.00-16.00    Strategjitë për realizimin e një faze 1 të plotë

16:00-17.00    Zhvillimi dhe instalimi i burimeve

17:00-18:00 Aplikimi i protokollit: pune ne grupe

Dita e dytë

09:00-09:30 Feedback, pyetje, diskutim

09:30- 10:00 Ndërhyrja konjitive integruese (Teknike)

10.00 – 10.45 Bllokime, rezistenca dhe vështirësi në elaborim

10:45-11:00    Coffee Break

11:00-12:00   Integrimi i qasjes EMDR në trajtimin e Varësive

12:00-13:00   Trajtimi i Çrregullimeve të të Ngrënit me EMDR

13:00-14:00   pushim dreke

14:00-16:00 Pune ne grupe: aplikimi i protokollit

16:00-18.00 Pune ne grupe: aplikimi i protokollit

Dita e tretë:

09.00 – 10.00 Trajtimi i Çrregullimit të Personalitetit Borderline

10:00-10:45  Strategjitë terapeutike në Çrregullimin e Stresit Post-Traumatik Kompleks

10:45-11:00         Coffee Break

11:00-12:00 Integrimi i EMDR në trajtimin e Çrregullimit të Atakut të Panikut

12:00-13:00 Trajtimi i Fobive me EMDR

13:00-14:00   Pushim dreke 

14:00-16:00 Aplikimi i EMDR në grupe të vogla

16:00-17:00 Pyetsor, Çertifikim