Emdr Level 1 Training

TRAJNIM EMDR NIVELI 1

“ Niveli 1 EMDR” eshte një TRAJNIM SPECIALIZUES.

Gjatë trajnimit specializues të Nivelit 1 në EMDR, Terapistët mësojnë të zbatojnë protokollin EMDR në 8 fazat e tij dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në shqetësimin që ata paraqesin kur arrijnë në psikoterapi.Gjithashtu mësohen strategji për të identifikuar këto ngjarje në historinë e tyre që kanë të bëjnë me simptomat, çrregullimet ose simptomat aktuale, si dhe se si të strukturohet një plan pune në terapine Emdr. 

Pjesëmarrësve të seminarit u jepet një certifikatë që autorizon aplikimin e saj në praktikën klinike dhe kërkimore.Kjo Çertifikatë leshohet nga EMDR EUROPE.

Shoqata EMDR Albania ka lidhur marrëveshje me shumë institucione, ku janë të garantuara standardet e cilësisë së trajnimit. Në këtë mënyrë Shoqata mbron terapistët e trajnuar në EMDR në trajnime zyrtare dhe të njohura dhe në të njëjtën kohë mbron pacientët. 

Është e rëndësishme të bëhet trajnimi EMDR me trajnerë të certifikuar nga Shoqata EMDR Europe dhe Instituti Francine Shapiro (SHBA). 

PROGRAMI

Dita e parë: 

09.00 – 09.50      EMDR-metoda evidence-based për shqetësimet post-traumatike

09:50-10:00        Hapësirë për pyetje dhe diskutime

10.00 – 10.50      Kërkimi shkencor mbi EMDR dhe udhëzimet ndërkombëtare

10:50-11:00        Hapësirë për pyetje dhe diskutime

11:00-11:15         Pushim

11.15 -12:15     Modeli Adaptiv i informacionit – Hipotezat mbi mekanizmat e veprimit të  EMDR

12:15-12:25    Hapësirë për pyetje dhe diskutime

12:25-13:00     Modeli Adaptiv i informacionit – Hipotezat mbi mekanizmat e veprimit të  EMDR

13:00-14:00     Pushim

14.00 – 15.00    Amamneza, planifikimi terapeutik, Screening i çrregullimeve disociuese dhe  strukturimin e planit mbi të kaluarën / të tashmen /dhe të ardhmen

15:00-15:10   Hapësirë për pyetje dhe diskutime

15:10-16:00 Amamneza, planifikimi terapeutik, Screening i çrregullimeve disociuese dhe  strukturimin e planit mbi të kaluarën / të tashmen /dhe të ardhmen

16:00-16.15 Pushim

16:15-17:10 Amamneza, planifikimi terapeutik, Screening i çrregullimeve disociuese dhe  strukturimin e planit mbi të kaluarën / të tashmen /dhe të ardhmen

17:10-17:20  Hapësirë për pyetje dhe diskutime

17:20 – 18.00  Përgatitja e pacientit- Shpjegimi i EMDR dhe psiko-edukimi- Instalimi i vendit të sigurtë ( bashkëshoqëruar me video mbi vendin e sigurisë dhe praktikimi ne grup të ndarë me 3 persona: terapisti, pacienti dhe vëzhguesi mbi ushtrimin e vendit të sigurisë)

 

Dita e dytë :

09.00 – 09.50  Faza 3- Vlerësimi dhe hyrja në kujtesën traumatike

Faza 4-Desensibilizimi

09:50-10:00 Hapësirë për pyetje dhe diskutime

10:00-11:00  Faza 5- Instalimi i konjicionit pozitiv

Faza 6-Skanimi trupor

11:00-11:15 Pushim

11.15 – 12.00 Faza 7-Mbyllja e seancave të plotësuara dhe të pa-plotësuara

Faza 8-Rivlerësimi

12:00-12:10   Hapësirë për pyetje dhe diskutime

12.10 – 13.00    Demonstrimi i një seance terapeutike  EMDR

13:00-14:00     Pushim

14.00 – 16.00    Aplikim praktik në grupe të vogla ( administrimi i protokollit, nga faza 3-7, me fokus e shkuar-e tashme)

16.00 – 18.00    Aplikim praktik në grupe të vogla ( administrimi i protokollit, nga faza 3-7, me fokus e shkuar-e tashme)

( Gjatë 4 orëve të ushtrimeve praktike, i lejohet pjesëmarrësve 10 minuta pushim, në momentin që bëhen ndërrimet e roleve, nuk ka orar të caktuar, pasi varion nga ecuria e grupeve)

 

 

Dita e tretë:

09:00 – 09.50  Menaxhimi i emocioneve të forta dhe shkarkimit të fortë emocional

09:50-10:00    Hapësirë për pyetje dhe diskutime

10.00 – 11.00  Menaxhimi i bllokimeve gjatë përpunimit/elaborimit – Strategjitë

11:00-11:15   Pushim

11.15 – 12.00 Integrimi i  EMDR në praktikën klinike

12:00-12:10 Hapësirë për pyetje dhe diskutime

12.10 – 13.00   Aplikimi i EMDR me fëmijët / Aplikimi i EMDR në proçesin e zisë

13:00-14:00   Pushim

14.00 – 16.00 Aplikimi praktik në grupe të vogla ( admnistrimi i protokollit, duke nisur nga faza 8, me pas vazhdojme me fazat 3-7, me fokus: e tashme, e ardhme)

16.00 – 16.50 Aplikimi praktik në grupe të vogla ( administrimi i protokollit, fazat 3-7, fokus e tashme, e ardhme)

( Gjatë 3 orëve të ushtrimeve praktike, i lejohet pjesëmarrësve 10 minuta pushim, në momentin që bëhen ndërrimet e roleve, nuk ka orar të caktuar, pasi varion nga ecuria e grupeve)

16:50-17:00 Pushim

17:00-17:30 Provimi me shkrim, Shperndarja çertifikatave