▶️RËNDËSIA E VËSHTRIMIT NDËRBREZNOR NË KONCEPTUALIZIMIN EMDR