Emdr Level 2 Traini

PROGRAMI:

“E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

Niveli II”

Dita e parë

09.00 – 10.00      Qasja terapeutike EMDR

10.00 – 10.45      EMDR në praktikën klinike

10:45-11:00         Coffee Break

11.00- 13.00      Konsolidimi i 8 fazave të protokollit standard EMDR

13:00-14:00        Pushim dreke 

14.00-16.00    Strategjitë për realizimin e një faze 1 të plotë

16:00-17.00    Zhvillimi dhe instalimi i burimeve

17:00-18:00 Aplikimi i protokollit: pune ne grupe

Dita e dytë

09:00-09:30 Feedback, pyetje, diskutim

09:30- 10:00 Ndërhyrja konjitive integruese (Teknike)

10.00 – 10.45 Bllokime, rezistenca dhe vështirësi në elaborim

10:45-11:00    Coffee Break

11:00-12:00   Integrimi i qasjes EMDR në trajtimin e Varësive

12:00-13:00   Trajtimi i Çrregullimeve të të Ngrënit me EMDR

13:00-14:00   pushim dreke

14:00-16:00 Pune ne grupe: aplikimi i protokollit

16:00-18.00 Pune ne grupe: aplikimi i protokollit

Dita e tretë:

09.00 – 10.00 Trajtimi i Çrregullimit të Personalitetit Borderline

10:00-10:45  Strategjitë terapeutike në Çrregullimin e Stresit Post-Traumatik Kompleks

10:45-11:00         Coffee Break

11:00-12:00 Integrimi i EMDR në trajtimin e Çrregullimit të Atakut të Panikut

12:00-13:00 Trajtimi i Fobive me EMDR

13:00-14:00   Pushim dreke 

14:00-16:00 Aplikimi i EMDR në grupe të vogla

16:00-17:00 Pyetsor, Çertifikim